นโยบายทั่วไป

สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ มุ่งมั่นให้บริการด้านการฝึกอบรม การโค้ช การให้คำปรึกษา และ แบบประเมิน โดยราคาการให้บริการจะแสดงบนสื่อออนไลน์ และเอกสารที่ออกโดยสถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ และ บริษัท ซัคเซส มาสเตอร์มายด์ จำกัด

นโยบายทางธุรกิจ

สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน หลังจากหักค่าธรรมเนียมดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน ในกรณีที่ท่านแจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอไม่รับสินค้าหรือบริการล่วงหน้า 1 เดือน โดยทั้งนี้ท่านจะต้องดำเนินการคืนสิ่งของที่ท่านได้รับไปแล้วทั้งหมดในสภาพดีดังเดิม 100% (ถ้ามี)

การกำกับดูแลและคำถาม

หากท่านมีคำถามใด ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร.098-905-5155, บริษัท ซัคเซส มาสเตอร์มายด์ จำกัด 206/154 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-บางบัวทอง หมู่ที่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110