หลักสูตรของเรา

หลักสูตรโค้ชรับรอง ICF พร้อมประกาศนียบัตร (ICF Approved Coach Training Certification Programs), หลักสูตรโค้ชเรียนออนไลน์ พร้อมประกาศนียบัตร (Virtual Online Coach Training Certification Programs), หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house / Corporate Training Programs), กิจกรรมการโค้ชแบ่งปัน สำหรับบุคคลทั่วไป
(Free Public Coaching Events), หลักสูตรพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จ (Self-Development Training Programs), โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลระยะยาว (Continuous Learning Approach) และชุดโปรแกรมวัดผล – PMA17 Assessment System© ของสถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ ประกอบด้วย หลักสูตรต้นฉบับระดับโลก PMA 17 Principles Science of SUCCESS ของนโปเลียน ฮิลล์ จากสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรเฉพาะทางที่มีพื้นฐานจากงานวิจัยที่ใช้เวลากว่า 50 ปี ในการวิจัยผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนกว่า 16,000 คนในสหรัฐอเมริกา กรั่นกรองออกมาเป็นหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ชัดเจน วัดผลได้ และทุกคนสามารถทำตามได้

Promotion Package

สำหรับ Starter Coach, Professional Coach, Career Coach

หลักสูตรโค้ชเรียนออนไลน์ พร้อมประกาศนียบัตร
Virtual Online Coach Training Certification Programs

หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร
In-house / Corporate Training Programs


เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรคุณวันนี้

โทรหาเราที่ 098-905-5155
Email: [email protected]

กิจกรรมการโค้ชแบ่งปัน สำหรับบุคคลทั่วไป
Free Public Coaching Events