08 May 2020

17 คนอยู่ยาก ใน #ยุคโควิด1.คนที่ปฏิเสธเทคโนโลยี 2.คนที่ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ 3.คนที่ไม่ยอมปรับตัว 4.คนที่ไม่รักษาสุขภาพ 5.คนที่ไม่รักษาความสะอาด 6.คนที่ไม่มีวินัย 7.คนที่ไม่อดทน 8.คนที่ไม่อดออม 9.คนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ 10.คนที่ไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเอง 11.คนที่คอยหาคนรับผิดชอบ 12.คนที่ไม่รู้จักการแบ่งปัน 13.คนที่ไม่สุขกับการที่มีวันนี้ 14.คนที่กังวลถึงแต่เรื่องของวันพรุ่งน...