22 Dec 2023

ทำความเข้าใจวงการโค้ช: โค้ชแบบไหน ที่ตลาดต้องการ ?

การโค้ช (Coaching) เป็นหลักการที่อยู่ในเทรนด์และกำลังเติบโตอย่างมาก ทั้งภาคธุรกิจและลูกค้าส่วนบุคคลต่างรับรู้ถึงประโยชน์อันทรงพลังจากการทำงานร่วมกับโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คุณรู้หรือไม่ว่าโค้ชแบบไหน ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ในส่วนภาคลูกค้าธุรกิจกับภาคลูกค้าส่วนบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันขนาดไหน ? เรามาสำรวจความต้องการโค้ชในทั้งสองตลาดที่แตกต่างนี้ด้วยกัน

A. โค้ชสำหรับภาคธุรกิจ

องค์กร-บริษัทต่างๆ ลงทุนในบริการการโค้ชเพื่อเพิ่มผลลัพธ์การทำงานระดับองค์กร เพื่อมอบเครื่องมือในการบริหารงาน และการเติบโตส่วนบุคคลให้กับพนักงาน เป็นต้น

โค้ช ที่กำลังเป็นที่ต้องการขององค์กร-บริษัทต่าง ๆ มีดังนี้

 1. โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) องค์กร-บริษัทต่างๆ มองหาโค้ชผู้บริหารเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ การตัดสินใจทางกลยุทธ์ และการปรับภาพลักษณ์ในหมู่ผู้บริหารระดับสูง โค้ชเหล่านี้มักจะทำงานกับ CEO และผู้บริหารระดับ C-suite เพื่อปรับแต่งวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 2. โค้ชภาวะผู้นำ (Leadership Coach) โค้ชภาวะผู้นำมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลุ่มหัวหน้างานให้กับองค์กร โค้ชช่วยปั้นผู้นำให้องค์กรโดยการเน้นให้กลุ่มผู้นำทำงานกับทักษะสำคัญภายในตนเองเช่น ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) การสร้างทีม (Team Building) และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
 3. โค้ชทีมงาน (Team Coach) องค์กรว่าจ้างโค้ชทีมงานที่เชี่ยวชาญในการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการทำให้ทีมงานทุกคนสอดประสานร่วมมือกันได้ดี เพื่อเพิ่มการประสานงาน (Synergy) และประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) ให้ดียิ่งขึ้น
 4. โค้ชประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Coach) Performance Coach จะทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อปรับปรุงและมุ่งเน้นเรื่องผลผลิต (Productivity) และบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) ด้วยการโฟกัสที่ผลลัพธ์อย่างชัดเจน ซึ่ง 2 สิ่งนี้ส่งผลต่อผลกำไรขององค์กร
 5. โค้ชด้านอาชีพ (Career Coach) โค้ชด้านอาชีพให้คำปรึกษาแก่พนักงานเพื่อช่วยนำทางพนักงานในเส้นทางอาชีพของตัวเองภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในองค์กร
 6. โค้ชสุขภาพ (Wellness Coach) องค์กรเริ่มมีการจัดจ้างโค้ชสุขภาพ เพื่อช่วยพนักงานจัดการกับความเครียดและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต พร้อมกับการตระหนักถึงผลกระทบของสุขภาพต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 7. โค้ชความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่ง (Diversity and Inclusion Coach) องค์กรจ้างโค้ชเหล่านี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ และการปฏิบัติที่ยุติธรรม เพื่อสร้างสภาวะการทำงานที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น

B. โค้ชสำหรับลูกค้าส่วนบุคคล

สำหรับส่วนบุคคล การโค้ชเป็นประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมาก ผู้คนมองหาโค้ชด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการเติบโตก้าวหน้าส่วนบุคคล การเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิต และการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจง

โค้ชส่วนบุคคล ที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด มีดังนี้

 1. โค้ชเป็นอยู่ดีมีสุข (Well-Being Coach) บุคคลที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม รวมถึงการสมดุลระหว่างงาน-ชีวิต การพัฒนาตัวเอง และการเป็นตัวของตัวเอง มักจะมองหา Well-Being Coach นี้
 2. โค้ชสุขภาพและสุขภาพจิต (Health and Wellness Coach) ด้วยความนิยมในการใส่ใจสุขภาพและการดูแลตัวเอง ผู้คนเริ่มว่าจ้างโค้ชสุขภาพเพื่อแนะนำพวกเขาสู่การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี รวมถึงด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี
 3. โค้ชการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance Coach/Wealth Coach) บุคคลปรึกษาโค้ชการเงินส่วนบุคคลเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ การออม และการลงทุน เพื่อจัดการสุขภาพทางการเงินของพวกเขาก่อนและหลังเกษียณ
 4. โค้ชความสัมพันธ์ (Relationship Coach) บุคคลมักทำงานร่วมกับ Relationship Coach เพื่อหาคำตอบ ของความซับซ้อนในความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ครอบครัว คู่รัก และ connection ทางสังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพความสัมพันธ์ในทุกด้านของตนเอง
 5. โค้ชการเลี้ยงดูบุตร (Parenting Coach) ผู้ปกครองอาจมองหาความเชี่ยวชาญของ Parenting Coach เพื่อหากลยุทธ์ในการเลี้ยงลูกท่ามกลางความท้าทายของการเลี้ยงดูในยุคสมัยใหม่นี้
 6. โค้ชการเปลี่ยนแปลงอาชีพ (Career Transition Coach) โค้ชเหล่านี้ช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจสาขาใหม่ๆ การปรับปรุง CV/Resume และการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน
 7. โค้ชความมั่นใจ (Confidence Coach) สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจ โค้ชความมั่นใจสามารถให้กลยุทธ์และกำลังใจที่จำเป็นเพื่อเผชิญกับความท้าทายหรือโอกาสใหม่ๆ

บทสรุป

โค้ชที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริษัทหรือส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับ เป้าหมาย ความท้าทาย และโอกาสเติบโตในสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้า ในขณะที่วงการโค้ชมืออาชีพได้พัฒนาไป ทำให้มีโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประเภทใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสอดรับกับความการต้องที่หลากหลายของลูกค้าในยุคนี้ ทุกคนสามารถนำความเชี่ยวชาญของตนเองมาผนวกรวมกับทักษะการโค้ชและสร้างเป็นธุรกิจการโค้ชของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ทั้งกับภาคธุรกิจและภาคลูกค้าส่วนบุคคล แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้ที่กว้างขวางของอาชีพโค้ช

ไม่ว่าในบริบทใด การโค้ชยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่การมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และการเติบโตในทุกด้านของชีวิต ในขณะที่ความต้องการโค้ชประเภทต่างๆ ยังคงมีความหลากหลายมากขึ้น การได้รับการรับรองโค้ชมืออาชีพ (Professional Coach Certification) จึงมีความสำคัญมากขึ้นในเชิงธุรกิจ เช่น การรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ ICF โดย สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ (Coach-Napoleon Hill™ Institute) การรับรองเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยรับรองคุณภาพและประสิทธิผลของบริการการโค้ชที่มอบให้ แต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจับคู่โค้ชที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

บทความโดย

โค้ชเปิ้ล มิทเชล
⛵💼 Master Coach-Napoleon Hill™
🇹🇭🇹🇭 อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย (Napoleon Hill Certified Instructor) – Napoleon Hill Foundation USA
👩💼 Executive Coach ระดับ MCC – ICF
👩💼 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
👩💼 โค้ชผู้บริหาร องค์กรชั้นนำ
👩💼 โค้ชนางงาม Miss Universe Thailand 2017
👩💼 โค้ชมารีญา พูลเลิศลาภ – Top 5 Miss Universe 2017
📶📶 ผู้พัฒนาเครื่องมือวัด “ความคิดผู้นำ-เศรษฐี นโปเลียนฮิลล์” PMA17 Leadership Success Profile Assessment©️ Online Coaching Tool

แหล่งอ้างอิง
สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF, USA)
สถาบันทุนมนุษย์ (Human Capital Institute – HCI, USA)

 

เรียน Coaching ที่ไหนดี ?

สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์

เริ่มต้นเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ICF ครบที่สุดในวงการ

✅ โค้ชเป็นเร็ว ประกอบอาชีพได้ครบ จบใน 4 วัน

✅ ใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified Coach)

✅ เสื้อสูทสามารถ และเข็มเกียรติยศ

✅ FREE เครื่องมือโค้ชระดับโลก (Online Assessment)

และอื่นๆ อีกมากมาย !

🔥 เรียนเจอตัว @รร. 5 ดาว

🔥 12 ที่นั่ง Exclusive !

ทักรับโปรกับแอดมินทางไลน์เท่านั้น

ดูรายละเอียดหลักสูตร/รีวิว/โปรโมชั่น และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

LINE: @Coach-NapoleonHill

 

 

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก