29 Jul 2021

47 คำศัพท์พื้นฐานวงการโค้ชมืออาชีพ มือใหม่ต้องรู้ ! (Coaching Vocabulary)

สำหรับมือใหม่หรือผู้สนใจศาสตร์การโค้ช การไม่เข้าใจคำศัพท์พื้นฐานในวงการโค้ช (Coaching Vocabulary) อาจเป็นอุปสรรคให้เราทำความเข้าใจบทเรียนและสื่อต่างๆ ได้ไม่เต็มที่ และยังทำให้เราพูดคุย สอบถาม นำเสนองาน ได้ไม่คล่องตัวอีกด้วย

และบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะถามใครดี เพื่อให้ได้คำแปลที่ถูกต้องชัดเจนในบริบทของการโค้ช

เพื่อความถูกต้องและเข้าใจง่าย โค้ชเปิ้ลได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานในวงการโค้ชมืออาชีพ และจัดเป็นหมวดหมู่ให้ทุกท่านได้ศึกษาในบทความนี้แล้วค่ะ

คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของการโค้ช

1. Coaching (โค้ชชิ่ง) หรือ การโค้ช คือ
กระบวนการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้รับการโค้ชบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต ทั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงาน โดยไม่มีการให้คำแนะนำ หรือ การสอนใดๆ ทั้งสิ้น, Coaching คืออะไรเข้าใจใน 3 นาที (อ่านเพิ่มเติมคลิก)

2. 1 on 1 Coaching คือ
การโค้ชแบบตัวต่อตัว (โค้ช 1 คน ต่อ ผู้รับการโค้ช 1 คน) เป็นการโค้ชในรูปแบบปกติที่มีประสิทธิภาพที่สุดและนิยมใช้มากที่สุด ทั้งในการโค้ชผู้บริหาร ผู้นำ ลูกน้อง และอื่นๆ

3. Group Coaching คือ
การโค้ชกลุ่ม (โค้ช 1 คน ต่อ ผู้รับการโค้ชหลายคน) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของผู้รับการโค้ชแต่ละคน เป็นการโค้ชรูปแบบที่เหมาะจะใช้ในบางกรณี บางโอกาส และบางจุดประสงค์เท่านั้น เช่น หัวหน้างาน 1 คน โค้ชทีมงานพร้อมกัน 3 คน (ทีมงานแต่ละคนมีปัญหาหรือจุดประสงค์ในการรับการโค้ชแตกต่างกัน)

4. Team Coaching คือ
การโค้ชทีมเป็นกลุ่ม (โค้ช 1 คน ต่อ ผู้รับการโค้ชหลายคน) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน ใช้กันมากในงานขององค์กร ทีมขาย ทีมบริการลูกค้า

5. Executive Coaching คือ
การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัว เพื่อดึงศักยภาพของผู้บริหาร/ผู้นำ

6. Performance Coaching คือ
การโค้ชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมาย สร้างการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จในการทำงาน

7. Life Coaching คือ
การโค้ชเพื่อพัฒนาตัวเองโดยมุ่งเน้นสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต

8. Mentoring (เมนทอริ่ง) คือ
การสอนงาน บอก แนะนำ จากประสบการณ์ของผู้สอน โดยในองค์กร หัวหน้างานอาจใช้ทั้ง Coaching และ Mentoring สลับกันไปมาในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทีมงาน เรียกว่า Coaching & Mentoring (อ่านเพิ่มเติมคลิก)

9. Coaching Culture คือ
วัฒนธรรมองค์กรด้านการโค้ช ที่มีหัวใจหลักคือ การเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน การใช้คำถามในการระดมความคิดเพื่อหาทางออกร่วมกัน

คำศัพท์เกี่ยวกับองค์ประกอบของการโค้ช

10. Coach (โค้ช) คือ
เพื่อนร่วมทาง” ที่ใช้ทักษะเฉพาะของโค้ช (Coaching Skill) เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเกิดกระบวนการภายในที่จะปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ค้นหาคำตอบ และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

11. Coachee (โค้ชชี) คือ
ผู้รับการโค้ช ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

12. Probono (โพรโบโน่) คือ
ผู้รับการโค้ชในรูปแบบฟรี หรือ ทดลองให้ฝึกโค้ช ที่ไม่ต้องชำระค่าบริการการโค้ช เช่น ผู้รับการโค้ชในโครงการโค้ชจิตอาสา และอีเวนท์การโค้ชฟรีอื่นๆ เป็นต้น

13. Client (ไคล-เอนท์) คือ
ผู้รับการโค้ชในรูปแบบการโค้ชที่ต้องชำระค่าบริการการโค้ช ไม่ว่าจะชำระด้วยตัวเอง หรือมีผู้ชำระค่าโค้ชให้ก็ตาม

14. Sponsor (สปอนเซอร์) คือ
ผู้ที่ชำระค่าบริการการโค้ชให้แก่ Client เช่น องค์กรชำระค่าโค้ชให้ทีมงานของตัวเอง ผู้ปกครองชำระค่าโค้ชให้ลูก เป็นต้น

15. Observer (ออบเซิฟเวอร์) คือ
ผู้สังเกตการณ์บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในระหว่างการโค้ชของ โค้ช กับ โค้ชชี

คำศัพท์เกี่ยวกับกระบวนการโค้ช

16. Coaching Process หรือ กระบวนการโค้ช คือ
กระบวนการที่โค้ชเลือกใช้ในการโค้ชให้กับโค้ชชีของตัวเอง ประกอบด้วย หลักการโค้ช (Coaching Methodology) และ โมเดลการโค้ช (Coaching Model)

17. Coaching Methodology หรือ หลักการโค้ช คือ
ทฤษฎีหรือหลักการพัฒนาตัวเอง ที่โค้ชเลือกใช้เป็นพื้นฐานในการโค้ช

18. Coaching Model หรือ โมเดลการโค้ช คือ
กลยุทธ์ โครงสร้าง หรือ ขั้นตอน ที่โค้ชเลือกใช้ในการโค้ช

19. Chemistry Check คือ
การพบกันครั้งแรกของตัวโค้ชกับผู้รับการโค้ชเพื่อตรวจสอบว่า ผู้รับการโค้ชและโค้ช มีความเข้ากันได้ทางเคมี และประสงค์จะเริ่มต้นการโค้ชด้วยกันหรือไม่ (อ่านเพิ่มเติมคลิก)

20. Coaching Plan คือ
แผนการโค้ช เพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ

21. Coaching Goal คือ
เป้าหมายในการโค้ช

22. Result คือ
ผลลัพธ์จากการโค้ช

23. Solution คือ
ทางออก/วิธีแก้ปัญหา

24. Action Plan คือ
ขั้นตอนในการลงมือทำ

คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องมือประกอบการโค้ช

25. Coaching Tools หรือ เครื่องมือประกอบการโค้ช คือ
เครื่องมือทุกรูปแบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการโค้ช ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ / ออฟไลน์หรือออนไลน์

26. Assessment คือ
การประเมิน หรือ แบบประเมิน

นักเรียนหลักสูตรโค้ชนโปเลียนฮิลล์ CCNH จะได้รับเครื่องมือโค้ชที่มีงานวิจัยรองรับ Online Assessment Coaching Tool ฟรี! สำหรับใช้ประกอบการโค้ช สามารถใช้ได้ 2 ปีไม่จำกัดจำนวนครั้ง, ช่วยให้โค้ชได้เร็ว ตรงจุด และเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (อ่านรายละเอียดหลักสูตรคลิก)

คำศัพท์เกี่ยวกับทักษะการโค้ช

27. Coaching Skill คือ
ชุดทักษะที่โค้ชต้องใช้ในกระบวนการโค้ช เช่น ทักษะการฟัง การตั้งคำถาม การสะท้อน และอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

28. Rapport คือ
ทักษะการสร้างสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช

29. Goal Setting คือ
ทักษะการตั้งเป้าหมายแบบโค้ช

30. Listening คือ
ทักษะการฟังแบบโค้ช

31. Questioning คือ
ทักษะการตั้งคำถามแบบโค้ช

32. Reflection คือ
ทักษะการสะท้อนกลับแบบโค้ช

เครื่องมือโค้ช และ ทักษะการโค้ช ยังมีอีกมากมาย ซึ่งนักเรียนหลักสูตรโค้ชนโปเลียนฮิลล์มืออาชีพ PCNH สามารถเข้าศึกษาและฝึกฝนทักษะการโค้ชได้ใน Club of Practice ทุกคลาสไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยเวลา 12 เดือน ฟรี รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท (อ่านรายละเอียดหลักสูตรคลิก)

คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของโค้ช

33. Coach Practitioner คือ
ผู้ที่กำลังฝึกเป็นโค้ชมืออาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากการโค้ช มี 2 กลุ่ม คือ Internal Coach และ External Coach

34. Internal Coach หรือ โค้ชภายในองค์กร คือ
ผู้ที่สร้างรายได้โดยตรงจากการให้บริการการโค้ชภายในองค์กรที่ตัวเองทำงานอยู่

35. External Coach หรือ โค้ชอิสระ คือ
ผู้ที่สร้างรายได้โดยตรงจากการให้บริการการโค้ชผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กรที่ตัวเองทำงานอยู่

36. Certified Coach หรือ โค้ชรับรอง คือ
โค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพโค้ชจาก
– สถาบันที่เป็นตัวแทนการสอนหลักสูตรระดับโลกจากต่างประเทศ
– สถาบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการอบรมโค้ชมืออาชีพ
– สถาบันฝึกอบรมโค้ชที่ได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรบุคคลที่ 3 เช่น สถาบันที่ได้รับการรับรองจาก ICF (สหพันธ์การโค้ชนานาชาติประเทศสหรัฐอเมริกา)

37. Credential Coach คือ
โค้ชคุณวุฒิ หรือ โค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพโค้ชจากองค์กรบุคคลที่ 3 ที่ไม่ใช่ผู้อบรมโค้ชโดยตรง เช่น โค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ICF (สหพันธ์การโค้ชนานาชาติประเทศสหรัฐอเมริกา)

38. Professional Coach หรือ โค้ชมืออาชีพ คือ
โค้ชผู้ประกอบอาชีพโค้ช มีรายได้จากงานโค้ช

39. Career Coach คือ
โค้ชด้านการพัฒนาสายอาชีพ

40. Business Coach คือ
โค้ชด้านการพัฒนาธุรกิจ

41. Executive Coach คือ
โค้ชด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรในระดับผู้บริหารองค์กรขึ้นไป

42. Niche Coach คือ
โค้ชด้านการพัฒนาทักษะเฉพาะบางอย่าง หรือเรียกว่าเป็นผู้ที่นำศาสตร์การโค้ชผนวกรวมกับสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญนั่นเอง เช่น โค้ชด้านการสื่อสาร โค้ชด้านพัฒนาความสัมพันธ์ โค้ชพ่อ-แม่ เป็นต้น

43. Mentor Coach หรือ โค้ชคุณวุฒิ คือ
โค้ชผู้ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโค้ชที่ถูกต้อง

คำศัพท์เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการโค้ช

44. Certification คือ
การรับรองการจบหลักสูตรเฉพาะให้กับบุคคล ซึ่งรับรองโดยสถาบันผู้อบรมหลักสูตรนั้นๆ โดยตรง หากเป็นหลักสูตรเฉพาะที่มีมาตรฐานจะต้องมีการกำหนดช่วงเวลาของการรับรองและให้บุคคลนั้นกลับมาสอบเพื่อต่อเวลาการรับรองใหม่ตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อรักษามาตรฐานของผู้ได้รับการรับรอง เช่น ต้องสอบเพื่อได้รับการรับรองใหม่ทุก 3 ปี

45. Credential คือ
การรับรองคุณวุฒิ มาตรฐานความรู้หรือทักษะในบางศาสตร์ให้แก่บุคคล ซึ่งรับรองโดยองค์กรบุคคลที่ 3 ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น และไม่ใช่ผู้อบรมโดยตรง

46. Ethics & Standards คือ
จริยธรรมและมาตรฐานในการโค้ชแบบมืออาชีพ

47. Competency คือ
ชุดสมรรถนะหลัก หรือ ชุดของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นในการเป็นโค้ชมืออาชีพ

สำหรับผู้ที่มีคำแนะนำ อยากช่วยโค้ชเพิ่มคำศัพท์ให้มากขึ้น
หรือต้องการติดตามข่าวสารและความรู้ดีๆ จากเรา
แอดไลน์มาหาเราได้ที่
Line: @Coach-NapoleonHill นะคะ
หรือคลิกที่นี่ https://lin.ee/6mnALPF

ข้อมูลบางส่วนจาก
International Coaching Federation, Wikipedia, moph

บทความโดย

โค้ชเปิ้ล มิทเชล Coach Ple Suwanna Mitchell 2020

โค้ชเปิ้ล มิทเชล
⛵💼 Master Coach-Napoleon Hill™
🇹🇭🇹🇭 อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย (Napoleon Hill Certified Instructor) – Napoleon Hill Foundation USA
👩💼 Executive Coach ระดับ PCC – ICF
👩💼 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
👩💼 โค้ชผู้บริหาร องค์กรชั้นนำ
👩💼 โค้ชนางงาม Miss Universe Thailand 2017
👩💼 โค้ชมารีญา พูลเลิศลาภ – Top 5 Miss Universe 2017
📶📶 ผู้พัฒนาเครื่องมือวัด “ความคิดผู้นำ-เศรษฐี นโปเลียนฮิลล์” PMA17 Leadership Success Profile Assessment©️ Online Coaching Tool

 

เริ่มต้นเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ICF ครบที่สุดในวงการ

✅ โค้ชเป็นเร็ว ประกอบอาชีพได้ครบ จบใน 4 วัน
✅ ใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified Coach)
✅ เสื้อสูทสามารถ และเข็มเกียรติยศ
✅ FREE เครื่องมือโค้ชระดับโลก (Online Assessment)
และอื่นๆ อีกมากมาย !
🔥 เรียนเจอตัว @รร. 5 ดาว
🔥 โปรส่งท้ายปี พลาดครั้งนี้ไม่มีอีกแล้ว !

ดูรายละเอียดหลักสูตร/รีวิว/โปรโมชั่น และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
LINE: @Coach-NapoleonHill

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก